Customer Charter

Our Commitment to Our Customers

“To deliver an efficient, quality service to the people of County Wexford in an effective and caring manner”

When dealing with customers, we will adhere to the following core values

 • Courtesy and consideration
 • Equality, openness and impartiality
 • Physical access to well-maintained facilities for all our customers
 • Reasonable accommodations of language and disabilities
 • Accountability
 • Privacy and confidentiality (as permitted by law)
 • Meaningful and open consultation and explanations
 • Continuous monitoring and improvement of our services
 • Staff trained to meet the needs of all of our customers
 • Prompt responses to complaints, in line with our procedure

Customer Code of Conduct

 • Customers are expected to treat Council staff in a professional, courteous and civil manner during all dealings with them
 • Customers are expected to provide full and accurate information, so that we can assess and meet your needs

The following behaviour is not acceptable from customers/members of the public:

 • Disruptive behaviour
 • Harassment of staff, customers/members of the public by use of abusive, racist, obscene or threatening language
 • Use of violence or threat of violence towards staff, customers/members of the public
 • Malicious damage to premises or theft of Wexford County Council’s property
 • The use of alcohol and illicit drugs whilst using Wexford County Council’s facilities
 • Smoking in public areas within Wexford County Council’s facilities
 • Personal property being left unattended whilst using Wexford County Council’s facilities

Feedback and suggestions

We welcome feedback and suggestions about the service you receive. If you are dissatisfied with any service, please contact the Line Supervisor or Section Head of that service or email foioffice@wexfordcoco.ie

Please observe this Customer Code of Conduct; where a breach of the Code takes place, the Council may take legal or other action or issue a barring order from our premises. CCTV may be used in some premises in order to ensure the protection of staff, customers/members of the public.

Customer Charter

 

Contact

Cairt Chustaiméirí

Monday, November 27, 2017 - 14:15
Monday, 27th November 2017

Ár dTiomantas dár gCustaiméirí:

"Chun seirbhís éifeachtúil ardchaighdeáin a sholáthar do mhuintir Chontae Loch Garman ar bhealach éifeachtach agus comhbhách"

Agus muid ag déileáil le custaiméirí, cloífimid leis na bunluachanna seo a leanas:

 • Cúirtéis agus tuiscint
 • Comhionannas, oscailteacht agus neamhchlaontacht
 • Rochtain fhisiciúil ar áiseanna dea-choimeádta dár gcustaiméirí go léir
 • Riar sásúil ar riachtanais teanga agus mhíchumais
 • Freagracht
 • Príobháideacht agus rúndacht (de réir mar a cheadaíonn an dlí)
 • Comhairliúchán agus míniúcháin oscailte agus fónta
 • Monatóireacht ar ár seirbhísí agus feabhsú leanúnach
 • Baill foirne a oiliúint chun freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí
 • Freagraí prasa ar ghearáin, de réir ár nós imeachta

Cód Iompair Do Chustaiméirí

 • Bítear ag súil go mbeidh custaiméirí measúil, cúirtéiseach agus sibhialta agus iad ag plé le foireann na Comhairle
 • Bítear ag súil go gcuirfidh custaiméirí eolas cuimsitheach agus cruinn ar fáil, ionas gur féidir linn bhur gcuid riachtanas a mheas agus freastal i gceart orthu

Níl an t-iompar seo a leanas inghlactha ó chustaiméirí / bhaill an phobail

 • Iompar trioblóideach
 • An fhoireann / custaiméirí / baill an phobail a chiapadh, trí úsáid a bhaint as caint mhaslach, chiníoch, gháirsiúil nó bhagrach
 • Foréigean a úsáid nó a bhagairt i leith ball foirne/ custaiméirí / baill an phobail
 • Damáiste mailíseach áitreabh nó goid maoine Chomhairle Contae Loch Garman
 • Alcól nó drugaí aindleathacha a úsáid le linn do bheith ag baint leas as áiseanna Chomhairle Contae Loch Garman
 • Tobac a chaitheamh in áiteanna poiblí laistigh de shaoráidí Chomhairle Contae Loch Garman
 • Maoin phearsanta a fhágáil gan faire le linn do bheith ag baint leas as saoráidí Chomhairle Contae Loch Garman

Fáiltímid roimh aiseolas agus moltaí maidir leis an seirbhís a chuirtear ar fáil duit. Má tá tú míshásta le seirbhís ar bith, téigh i dteagmháil le Maoirseoir Líne nó Ceannasaí Rannóige na seirbhíse sin nó seol ríomhphost chuig: foioffice@wexfordcoco.ie

Cloígh, le do thoil, leis an gCód Iompair seo do Chustaiméirí ; Sa chás go ndéantar an Cód a shárú, d’fhéadfadh go dtógfadh an Chomhairle cás dlí nó caingean, nó go ndéanfaí ordú urchoisc, sa chaoi is go mbeifeá eisiata ónár n-áitreabh. Féadfar TCI a úsáid i roinnt áitreabh leis an bhfoireann agus custaiméirí / baill an phobal a chosaint.

Comhairle Contae Loch Garman

Cairt Chustaiméirí